Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu „Dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 2023 m. sausio 30 d. Nr. V-98, Vilnius.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – stiprinti besimokančią mokyklos bendruomenę, kurioje įsivertinimo procesas tampa integralia mokyklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno mokyklos bendruomenės nario ir mokyklos kaip organizacijos pokyčius siekiant aukštesnės mokyklos veiklos kokybės.

Pagrindiniai įsivertinimo uždaviniai:

  1. Identifikuoti mokyklos stipriąsias puses, kylančius iššūkius ir numatyti mokyklos veiklos tobulinimo gaires;
  2. Skatinti mokyklos bendruomenės diskusiją apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aukštą kokybę ir jos siekį;
  3. Skatinti mokyklos bendruomenės refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą kaip vienus iš pagrindinių profesinės veiklos tobulinimo būdų;
  4. Skatinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario atsakomybę ir kartu visos mokyklos atsakomybę už veiklos kokybę;
  5. Remiantis įsivertinimo metu surinktais įrodymais, kurti mokyklos kokybės vadybos sistemą.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą įstaigoje atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Įsivertinimo rezultatai yra pagrindas bendru sutarimu priimti sprendimus dėl pasiektos veiklos kokybės bei mokyklos kaip organizacijos veiklos kokybės tobulinimo.

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Linelis“ veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos.

Informuojame, kad nuo šių metų 2023m. kovo 6d. įstaigoje pradėtas vykdyti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ 2023m. veiklos kokybės įsivertinimo planas.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2023 M.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VEIKLOS KOKYBĖS TOBULINIMO PLANAS.

Informuojame, kad nuo šių metų 2024m. kovo 25d. įstaigoje pradėtas vykdyti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ 2024m. veiklos kokybės teminio įsivertinimo planas.