Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Įstaiga savo veiklą grindžia pačių sukurta ugdomosios veiklos programa, parengta 2007 metais, vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2005 m. balandžio 18 d. ISAK. Nr. 627, taip pat:

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
Vaiko teisių konvencija
Lietuvos Respublikos konstitucija
Lietuvos Respublikos ir kitais įstatymais
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais
Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais
Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis nuostatais

Asmens duomenų tvarkymo mokyklose taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbo tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno sudarymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo aprašas

Prevencinių programų, integruojamų į ugdymo turinį, įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Vaikų priežiūros organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“ karantino metu tvarka

Sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų laikymosi COVID-19 (korona viruso infekcijos) valdymo įstaigoje tvarka

Krizių valdymo lopšelyje-darželyje „Linelis“ tvarkos aprašas

Internetinių svetainių adresai:

Lietuvos Respublikos Seimo (www.lrs.lt);
Švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt);
Mažeikių miesto savivaldybė (www.mazeikiai.lt)