Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Įstaiga savo veiklą grindžia pačių sukurta ugdomosios veiklos programa, parengta 2007 metais, vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2005 m. balandžio 18 d. ISAK. Nr. 627, taip pat:

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
Vaiko teisių konvencija
Lietuvos Respublikos konstitucija
Lietuvos Respublikos ir kitais įstatymais
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais
Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais
Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis nuostatais

Civilinės saugos mokymų tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Labdaros ir paramos gavimo tvarkos aprašo

Vaikų ir darbuotojų maitinimo, nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos  vertinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo mokyklose taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdytinio  specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo tvarka

Elektroninio dienyno sudarymo tvarkos aprašas

Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir jų informavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Atrankos mokytojo pareigoms užimti Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Linelis“ organizavimo ir mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo aprašas

Prevencinių programų, integruojamų į ugdymo turinį, įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Linelis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Linelis“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Internetinių svetainių adresai:

Lietuvos Respublikos Seimo (www.lrs.lt);
Švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt);
Mažeikių miesto savivaldybė (www.mazeikiai.lt)