Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Įstaiga savo veiklą grindžia pačių sukurta ugdomosios veiklos programa, parengta 2007 metais, vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2005 m. balandžio 18 d. ISAK. Nr. 627, taip pat:

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
Vaiko teisių konvencija
Lietuvos Respublikos konstitucija
Lietuvos Respublikos ir kitais įstatymais
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais
Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais
Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis nuostatais

Internetinių svetainių adresai:

Lietuvos Respublikos Seimo (www.lrs.lt);
Švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt);
Mažeikių miesto savivaldybė (www.mazeikiai.lt)