Ugdymas vykdomas remiantis:

  • Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ 2007 metais parengta, 2021 metais atnaujinta ikimokyklinio ugdymo(si) programa.
  • Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  • Švietimo plėtotės centro VšĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
  • Ankstyvojo amžiaus vaikai ugdomi remiantis ,,Ankstyvojo amžiaus vadovu“, rekomenduotu Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
  • Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo tvarka:

 • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų;
 •  Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti komplektuojamos iš to paties arba iš mišraus amžiaus vaikų;
 •  Ikimokyklinis ugdymas teikiamas visą dieną su maitinimu;
 •  Vaikas gali lankyti darželį 4 valandas, dalyvauti tik ugdymo procese. Lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo režimą, maitinimas neorganizuojamas;
 •  Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.