MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Raimonda Veličkienė, socialinė pedagogė

Komisijos sekretorė – Sonata Uosienė.

Komisijos nariai:

 • Jurgita Karkliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Raimonda Veršinskaitė, specialioji pedagogė, logopedė;
 • Birutė Bodžienė, logopedė;
 • Neringa Steponavičiūtė, mokytoja;
 • Jolanta Barmina, mokytoja;
 • Dalia Ruginienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymo(si) aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos kompetencijoje – spręsti analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo įstaigos gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkiant reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

Vaiko gerovės komisija vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, kurį galite rasti čia:

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Prevencija (plačiąja prasme) – tai nuolatinis, cikliškas (nebaigtinis) procesas, apimantis esamų arba galimų problemų nustatymą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.

Intervencija – mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.

Universaliosios prevencijos priemonės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu apima:

 • mokyklos veiklą ir valdymą;
 • ugdytinių ir pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą;
 • pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą;
 • ugdytinių pozityvių vertybių formavimą;
 • tėvų įtraukimą/įsitraukimą.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „LINELIS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Šiame apraše nustatyta visa prevencijos vykdymo sistema, apibrėžta mokyklos bendruomenės narių atsakomybė ir veiksmai stabdant patyčias.

Kas gi yra tos patyčios?

Šiame apraše rasite, kaip atpažinti smurtą ir patyčias: Smurto atpažinimo rekomendacijos

Pranešimo apie patyčias forma

Reagavimo į smurtą ir patyčias schemą galima rasti čia

„S.M.A.R.T. tėvystė“ internetinė platforma, kurioje per trumpą laiką įvertinamos vaiko ir šeimos rizikos bei apsaugos faktoriai. Priklausomai nuo rezultatų, auginantys vaikus galės objektyviai įsivertinti ir tinkamai reaguoti, stengiantis užtikrinti vaiko interesus.

Tikslas – atpažinti rizikas vaiko gerovei ir reaguoti teikiant pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos.

Nuoroda į „S.M.A.R.T. tėvystė“ http://smarttevyste.lt/