Specialiojo pedagogo ir logopedo veiklos tikslas – rūpintis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo(si) sunkumų, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija bei sėkminga integracija ugdymo įstaigoje.

Pagrindinės specialiojo pedagogo /logopedo funkcijos:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus bei juos šalina.
  • Dalyvauja atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, vertina vaikų pažangą ir pasiekimus.
  • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ir grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), juos konsultuoja vaikų ugdymo klausimais.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Sudaro individualiąsias specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko/vaikų ugdymo programas ir vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais (2 – 3 vaikai) ir individualiai.

Vaikai pratybas lanko 2 – 3 kartus per savaitę, pratybų trukmė – 25 – 30 min. priklausomai nuo individualių vaiko poreikių.

  • Specialusis pedagogas organizuoja specialiąsias ugdymo pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialiuosius darbo būdus ir metodus.
  • Logopedas organizuoja logopedines  ugdymo pratybas, kurių metu lavinamos šios sritys: vaikų artikuliacinis aparatas, bendroji ir smulkioji motorika, garsų tarimas, foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, gramatinės kalbos taisyklingumas, aktyvusis ir pasyvusis žodynas, rišlioji kalba bei vaikų intelektiniai gebėjimai.

Logopedė Birutė Bodžienė
el. paštas – birutebodziene@gmail.com
Tel. nr. +37064827858

Darbo laikas:

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
7.30–13.56 7.30–12.00
14.30–18.30
7.30–12.007.30–14.247.30–12.30

Tėvų konsultacinės valandos:
Antradieniais 17.00–18.00

Specialioji pedagogė, logopedė Raimonda Veršinskaitė (vaiko priežiūros atostogose)
el. paštas – raimondaraimonda9@gmail.com

Darbo laikas:

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00–14.488.00–14.488.00–14.488.00–13.08
15.00–16.40
8.00–14.48

Tėvų konsultacinės valandos:
Ketvirtadieniais 15.30–16.40
Jei turėsite klausimų ar norėsite individualiai aptarti vaiko ugdymo(si) pokyčius kitu laiku, apsilankymą būtina suderinti iš anksto.