Logopedė Vilma ZELECKIENĖ, tel. 868265145, el. paštas: zelmaster@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    8:00 – 13:24;  14:30 – 17:00

Antradienis    15:00 – 18:00

Trečiadienis    8:00 – 13:24; 14:24 – 17:00

Ketvirtadienis –

Penktadienis    8:00 – 13:24; 14:18 – 17:00

TĖVŲ  PRIĖMIMO VALANDOS:

Antradieniais 17:00 – 18:00

Rekomenduojame dėl konsultacijų susitarti iš anksto, pasiskambinant nurodytu telefonu.

LOGOPEDO VEIKLOS PASKIRTIS – laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalinti.

Logopedė darželyje dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida.

LOGOPEDO VEIKLOS TURINYS  DARŽELYJE:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius darželyje.
  • Numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, metodus ir juos taiko;
  • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
  • Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • Konsultuoja auklėtojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
  • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikus, siusti į Mažeikių raj. PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
  • Dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

Vaikai logopedines pratybas (individualias ar pogrupines)  lanko 2-3 kartus per savaitę. Pratybų trukmė 20-25 min. Jų metu lavinamas vaikų artikuliacinis aparatas, lavinama foneminė klausa, tikslinamas garsų tarimas bei diferencijavimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tobulinama taisyklinga gramatinė kalba, turtinamas žodynas ir ugdoma rišlioji kalba.

Jei Jums neramu dėl  vaiko kalbos ar turite kokių nors klausimų, pageidavimų, logopedė lauks Jūsų savo kabinete (apsilankymą būtina suderinti iš anksto).