Besiruošiant įtraukiajam ugdymui

Nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos įsigaliojus Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimams ir papildymams, kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su bendraamžiais. Lopšelio-darželio bendruomenė įtraukiojo ugdymo užtikrinimui ruošiasi atsakingai ir iš anksto.

Mūsų įstaigoje pradėti mokymai įstaigos ugdytojų komandoms, mokytojams, pagalbos vaikui specialistams. Keliama kvalifikacija įvairiuose mokymuose, seminaruose:

  • Besimokančių darželių tinklo 2023m. programa „Įtraukusis ugdymas“,
  • Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa“.

Svarbiausias įtraukiojo ugdymo tikslas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių. To siekiama vaikui ir jo šeimai suteikiant specialistų pagalbą. Darželyje dirba logopedas, socialinis pedagogas ir psichologas, 3 mokytojo padėjėjai. Specialistai ir pedagogai nuolat bendradarbiauja tarpusavyje, stengiasi rasti tinkamiausius sprendimus ugdymo kliūtims šalinti. Mokytojai savo veiklose siekia personalizuoti ugdomąją veiklą, į bendras veiklas įtraukti visus vaikus, nepriklausomai nuo jų skirtybių. Pedagogai ir specialistai fiksuoja ir vertina vaikų individualią pažangą, atsižvelgia į asmeninius vaiko poreikius ir pagal tai pritaiko reikiamą pagalbą, lanksčiai reaguoja į pokyčius.

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Įtraukiojo švietimo sistemoje rūpinamasi kiekvienu ugdytiniu, stengiantis kuo prasmingesnio jo dalyvavimo ugdyme ir siekiant apriboti šį dalyvavimą apsunkinančius veiksnius, kad būtų išvengta atskirties švietime ir visuomenėje. Įtraukiojo švietimo tikslas – padidinti švietimo prieinamumą ir skatinti veiksmingą visų ugdytinių, kuriuos sistema linkusi atskirti, galimybių plėtrą ir savo ugdymosi potencialo realizavimą.

Įtraukusis ugdymas, kurio pirminis tikslas buvo padėti labiausiai pažeidžiamiems, ypatingiems vaikams, iš tiesų kuria mokyklą, kurioje visi vaikai jaučiasi ypatingi, t.y. įvertinti ir svarbūs. Ugdymo institucija – tai skirtingų žmonių susitikimo vieta, kuri skatina susitarimus tarp visos bendruomenės narių ir prasmingus santykius, kurie daro įtaką ugdymui(si), pašalinant kliūtis, skatinant vaiko lūkesčius. Pasiekti visų šitų komponentų padeda nuolatinis aplinkos tobulinimas ir vertybės.

Bendradarbiavimas su tėvais

Į procesą aktyviai kviečiame įsitraukti ir visą šeimą, jog ugdymas nesibaigtų išėjus iš grupės.

Tėvų atsakomybė itin svarbi – siūlome įsiklausyti į specialistų teikiamas rekomendacijas kaip galima padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui. Tėvų geranoriškas bendravimas su mokytojais, pagalbos vaikui specialistais padeda spręsti rūpesčius ir problemas. Todėl būtinas tėvų geranoriškumas priimant ugdymo įstaigos teikiamą pagalbą ir paslaugas (pedagoginės, psichologinės tarnybos, kitų specialistų pagal poreikį). Tik glaudus ugdymo bendruomenės bendradarbiavimas, diskusijos užtikrina tinkamas vaiko ugdymo galimybes, bendrus sprendimus ir susitarimus dėl vaiko ugdymosi prioritetų.

Lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenė siekia sukurti kuo saugesnę aplinką, kuri leidžia atsiskleisti kiekvieno vaiko prigimtiniams talentams.

Leidinys pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „LINELIS“ PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMUI 2023–2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS.