Ugdymas vykdomas remiantis:

  • Mažeikių lopšelio darželio „Linelis“ 2007 metais parengta, 2011 metais redaguota ir 2016 metais tobulinta ikimokyklinio ugdymo(si) programa.
  • ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“.
  • Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.
  • Ankstyvojo amžiaus vaikai ugdomi remiantis ,,Ankstyvojo amžiaus vadovu“, rekomenduotu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.
  • Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.