Emocinė gerovė yra svarbi ir neatsiejama vaiko gerovės dalis. Neužtikrinta emocinė gerovė gali lemti vaikų patiriamą fizinį ir emocinį smurtą bei labai paveikti jų galimybes gyventi visavertį ir laimingą gyvenimą. Švietimo teoretikai, praktikai ir politikai vis labiau sutaria, kad būtina nuo ankstyvo amžiaus nuosekliai ugdyti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarba yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Geros mokyklos koncepcijoje ir kituose su švietimu susijusiuose teisės aktuose.

Mūsų įstaiga siekia prisidėti prie emociškai stabilių, įtraukių ir sveikų ugdymo įstaigų bendruomenių kūrimo, kuriose suaugusieji – tėvai, mokytojai ir kiti, tiesiogiai ugdantys vaikus,- tobulindami savo socioemocinius įgūdžius bei savo pavyzdžiu padėtų juos lavinti vaikuose.

Socialinio-emocinio ugdymo programa vykdoma 2024 – 2027 metams. Jos paskirtis – socialinį-emocinį ugdymą darželyje organizuoti kaip procesą, apimantį savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų priėmimo gebėjimų ir įgūdžių ugdymą, į šį procesą įtraukiantį tėvus ir bendruomenę.

Socialinės ir emocinės programos tikslas – telkti darželio bendruomenę ugdant vaikų socialinius emocinius gebėjimus, stiprinant jų psichinę sveikatą.

Uždaviniai:
1. Plėtoti ugdytinių savimonės ir savitvardos įgūdžius.
2. Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais.
3. Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir atsakingą elgesį asmeninėse, darželio ir bendruomenės situacijose.

Su programa galite susipažinti ČIA.

Smile

Taip pat mūsų darželis kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto ,,Socioemocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti 
projekto tinklapyje.