Įgyvendinamos ilgalaikės programos ir projektai:

 • Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Programa “Pienas vaikams” (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Lietuvos ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“ (koordinuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, UAB „Atliekų tvarkymo centras“)..
 • Pilietiškumo projektas “Darom” (koordinuoja VšĮ „Darom 2009“).
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas.
 • Projektas „Augu sveikas“ (2019-2023 m.)
 • Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“.
 • Vaikų sveikatos stiprinimo programa “Sveikuolių sveikuoliai” (koordinuoja Mažeikių raj. Švietimo skyrius).
 • „Sveikatiada“ – ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 • Tarptautinis švietimo įstaigų  bendruomenių ekologinis – socialinis švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
 • Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.
 • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“.
 • Ilgalaikė programa „Olimpinė karta“.
 • Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“
 • Pedagogai yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.