Atrankos pedagogo

 pareigoms užimti organizavimo tvarkos Aprašo

1 priedas

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ administracija skelbia atranką į laisvas darbo vietas.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Pareigybė: Psichologas

Pareigybės lygis: A1

Darbo sutartis:  neterminuota

Darbo krūvis: 1 etato (36 val. per savaitę)

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai psichologui:

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems ugdytiniams;
 3. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio – darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 4. gebėti bendradarbiauti su grupės mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinių problemas;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti su elektroniniu dienynu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.    Gyvenimo aprašymą;
  5.    Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentai priimami adresu:  M. Daukšos g. 38, Mažeikiai 89161; elektroninis paštas: dgdarzelislinelis38@gmail.com
Dokumentai priimami kasdien nuo  8. 00 iki  16.00 val. 

Dokumentų priėmimo pabaiga mėn. 2021 m. spalio 25 d.
Atrankos būdas: pokalbis, pateiktų dokumentų analizė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, į pokalbį kviečiami 2021 m spalio 27  d. 9.30  val. Mažeikių lopšelio – darželio „Linelis“ direktoriaus kabine.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Informacija apie konkursą skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama
tel. 8-443-20780 arba el.paštu: dgdarzelislinelis38@gmail.com

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 

PRETENDENTO ANKETA