Komisijos

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija;
 • Inventorizacijos komisija;
 • Viešųjų pirkimų komisija;
 • Antikorupcijos komisija;
 • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo ir netinkamo naudoti turto komisija.

Darželyje veikiančios kūrybinės grupės:

 • Sveikatos ugdymo kūrybinė grupė;
 • Etnokultūrinio ugdymo kūrybinė grupė;
 • Gamtosauginio ugdymo kūrybinė grupė;
 • Įvaizdžio kūrimo grupė;
 • Metodinė grupė;
 • Prevencinio darbo grupė.