Komisijos

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija;
 • Inventorizacijos komisija;
 • Viešųjų pirkimų komisija;
 • Antikorupcijos komisija;
 • Etikos komisija;
 • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo ir netinkamo naudoti turto komisija.

Darželyje veikiančios kūrybinės grupės:

 • Sveikatos ugdymo kūrybinė grupė;
 • Etnokultūrinio ugdymo kūrybinė grupė;
 • Gamtosauginio ugdymo kūrybinė grupė;
 • Įvaizdžio kūrybinė grupė;
 • Metodinė grupė.

Kitos darbo grupės:

 • Vidaus kontrolės sistemų diegimo darbo grupė;
 • Bendradarbiavimo su tėvais darbo grupė;
 • Strateginio plano veiklos priežiūros darbo grupė;
 • Krizių valdymo komanda;
 • Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė;
 • Įstaigos darbo taryba;
 • Įstaigos taryba.