Specialioji pedagogė – logopedė Raimonda Veršinskaitė. Tel. 862138203.,

el.paštas – raimondaraimonda9@gmail.com

 

Darbo laikas:

Pirmadienis – 9:00-11:29; 14:00-17:30.

Antradienis  –  9:00-10:58; 14:00-17:20.

Trečiadienis – 9:00-11:27; 14:30-17:20;

Ketvirtadienis – 9:00-10:57; 14:00-17:20.

Penktadienis  – 9:00-11:29; 14:00-16:30.

Tėvų priėmimo valandos:

Pirmadieniais – 16:30 – 17:30.

Jei turėsite klausimų ar norėsite individualiai aptarti vaiko ugdymo(si) pokyčius kitu laiku, mane rasite logopedo kabinete ar vaikų relaksacijos kambarėlyje (apsilankymą būtina suderinti iš anksto).

 

Specialiojo pedagogo – logopedo veiklos tikslas – rūpintis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo(si) sunkumų, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija bei sėkminga integracija ugdymo įstaigoje.

 

Pagrindinės specialiojo pedagogo – logopedo funkcijos:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus bei juos šalina.
  • Dalyvauja atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, vertina vaikų pažangą ir pasiekimus.
  • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ir grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), juos konsultuoja vaikų ugdymo klausimais.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Sudaro individualiąsias specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko/vaikų ugdymo programas ir vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais (2-3 vaikai) ir individualiai.

Vaikai pratybas lanko 2-3 kartus per savaitę, pratybų trukmė – 20 – 25 min. priklausomai nuo individualių vaiko poreikių.

  • Specialusis pedagogas organizuoja specialiąsias ugdymo pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialiuosius darbo būdus ir metodus.
  • Logopedas organizuoja logopedines  ugdymo pratybas, kurių metu lavinamos šios sritys: vaikų artikuliacinis aparatas, bendroji ir smulkioji motorika, garsų tarimas, foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, gramatinės kalbos taisyklingumas, aktyvusis ir pasyvusis žodynas, rišlioji kalba bei vaikų intelektiniai gebėjimai.